Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego Znany Fachowiec pod adresem www.znanyfachowiec.co.uk prowadzonego przez My Expert Ltd z siedzibą: Blenheim Court, Suit G01, Peppercorn Close, Peterborough, Cambridgeshire, United Kingdom, PE1 2DU , spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii w Krajowym Rejestrze Sądowym (Companies House) pod numerem 14502218; 

Portal może być wykorzystywany przez osoby fizyczne odwiedzające Portal lub publikujące w nim treści  (dalej „Użytkownik” lub „Użytkownicy”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje

W niniejszym Regulaminie terminy użyte poniżej mają następujące znaczenie:

Adres Fachowca”: Adres siedziby firmy lub miejsce prowadzenia działalności usługowej zarejestrowane przez Fachowca w procesie rejestracji na Platformie;

Aktualna Wersja Regulaminu”: Najnowsza wersja Regulaminu dostępna na stronie internetowej Platformy pod adresem www.znanyfachowiec.co.uk/regulamin;

„Abonament”: miesięczna lub roczna subskrypcja;

Baza Danych”: Strukturalny zbiór danych dotyczących Użytkowników, usług, ogłoszeń i opinii, zarządzany przez Platformę w celu świadczenia usług;

Biuro Obsługi Klienta”: Dział lub zespół odpowiedzialny za wsparcie i obsługę Użytkowników Platformy;

Branża”: Specyficzny sektor działania lub zakres usług oferowanych przez Fachowca;

Centrum Pomocy”: Zbiór zasobów online mających na celu ułatwienie korzystania z funkcji Platformy;

Cennik”: Informacje o opłatach związanych z korzystaniem z Platformy, zamieszczone na łamach Platformy;

Certyfikat”: Dokument potwierdzający kwalifikacje lub umiejętności Fachowca;

Dane Osobowe”: Informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika na Platformie;

Dane Kontaktowe”: Informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w tym adres e-mail, numer telefonu;

Fachowiec”: Użytkownik Platformy świadczący usługi zawodowe;

Formularz Kontaktowy”: Narzędzie do komunikacji między Użytkownikami Platformy;

Giełda Zleceń”: Sekcja Platformy umożliwiająca publikowanie i przeglądanie ogłoszeń o zleceniach;

Kalendarz”: Narzędzie umożliwiające planowanie i umawianie wizyt u Fachowców.

Konto”: Profil Użytkownika na Platformie, umożliwiający dostęp do funkcji Serwisu;

Konto Darmowe/Standard/Premium/Premium Plus”: Rodzaje kont dostępne dla Fachowców, różniące się zakresem funkcji i ceną;

Lead”: Potencjalny klient skontaktowany z Fachowcem za pośrednictwem Platformy;

Miejscowość”: Geograficzna lokalizacja Użytkownika lub miejsce prowadzenia działalności;

„Numer Voip”: Internetowy numer telefonu przypisany Użytkownikowi przez Platformę;

„Ochrona Danych Osobowych”: Zasady i procedury ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników;

„Opinia”: Ocena lub komentarz dotyczący usług świadczonych przez Fachowca;

„Oferta”: Propozycja Fachowca w odpowiedzi na zlecenie opublikowane przez Klienta;

„Pakiet Użytkownika”: Zestaw funkcji i usług dostępnych w zależności od wybranego konta;

„Platforma | Znany Fachowiec | Serwis”: Usługi internetowe świadczone pod nazwą Znany Fachowiec;

„Płatności”: Proces dokonywania transakcji finansowych na Platformie;

„Sankcje i Blokady”: Działania podjęte przez Platformę w przypadku naruszenia Regulaminu;

„Skrzynka Pocztowa”: Adres e-mail Użytkownika używany do komunikacji z Platformą;

„Subskrypcja”: Opłata zapewniająca dostęp do płatnych funkcji Serwisu;

„Użytkownik”: Osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Platformy;

„Weryfikacja”: Proces potwierdzania tożsamości Użytkownika przez Platformę;

„Zlecenie”: Ogłoszenie o potrzebie wykonania określonej usługi;

„Zmiany w Regulaminie”: Procedura aktualizacji i modyfikacji warunków Regulaminu;

2. ZAKRES USŁUG

2.1. Ogólny Zakres Usług

Znany Fachowiec działa jako internetowa Platforma pośrednictwa, która umożliwia Użytkownikom znajdowanie Fachowców z różnych branż oraz umożliwia Fachowcom prezentację i promocję swoich usług;

2.2. Funkcje Platformy

2.2.1. Wyszukiwarka Fachowców: Umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie Fachowców na podstawie branży, lokalizacji i innych kryteriów;

2.2.2. Giełda Zleceń: Sekcja na Platformie, gdzie klienci mogą publikować zlecenia, a Fachowcy mogą odpowiadać na te zlecenia, oferując swoje usługi;

2.2.3. Rezerwacja Wizyt: Narzędzie umożliwiające klientom umawianie wizyt u Fachowców.

2.2.4. System Opinii i Oceny: Pozwala klientom na ocenianie i recenzowanie usług świadczonych przez Fachowców;

2.3. Konta Użytkowników

2.3.1. Różne Rodzaje Kont: Platforma oferuje różne rodzaje kont dla Fachowców, w tym darmowe i płatne opcje, które różnią się zakresem dostępnych funkcji i poziomem widoczności w wynikach wyszukiwania;

2.3.2. Profil Fachowca: Indywidualne profile umożliwiają Fachowcom prezentację ich umiejętności, doświadczenia, certyfikatów i referencji;

2.3.3. Konto klienta: Platforma oferuje bezpłatne konto klienta;

2.4. Komunikacja i Interakcja

2.4.1. Formularz Kontaktowy: Narzędzie umożliwiające Użytkownikom kontaktowanie się z Fachowcami oraz obsługą klienta Platformy;

2.4.2. Negocjacje i Komunikacja: Platforma umożliwia użytkownikom swobodną komunikację, negocjacje oraz ustalanie warunków współpracy z fachowcami;

2.5. Płatności i Abonamenty

2.5.1. Obsługa Płatności: Platforma zarządza płatnościami abonamentowymi oraz innymi opłatami związanymi z korzystaniem z usług premium oferowanych przez Platformę;

2.6. Dodatkowe Usługi i Wsparcie

2.6.1. Wsparcie dla Użytkowników: Platforma oferuje wsparcie i pomoc Użytkownikom poprzez Centrum Pomocy oraz Biuro Obsługi Klienta;

2.6.2. Narzędzia i Zasoby Online: Dostęp do różnych zasobów i narzędzi, takich jak Kalendarz czy Centrum Pomocy, mających na celu ułatwienie korzystania z funkcji oferowanych przez Platformę;

2.7. Bezpieczeństwo i Ochrona Danych

2.7.1. Ochrona Danych Osobowych: Platforma stosuje odpowiednie środki ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2.8. Stosowane przepisy Prawne

2.8.1. The Consumer Rights Act 2015 (Ustawa o prawach konsumentów z 2015 roku) – określa prawa konsumentów i obowiązki dostawców usług w przypadku umów o świadczeniu usług fachowych, a także ustanawia normy dotyczące jakości i informacji;

2.8.2. The Data protection Act 2018 including The General Data Protection Regulation (GDPR)  (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) – reguluje przetwarzanie danych osobowych przez Serwis, Użytkowników i Fachowców oraz określa prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych;

2.8.3. The Electronic Commerce (EC Directive) Regulations 2002 (Rozporządzenie dotyczące handlu elektronicznego z 2002 roku) – reguluje prawo dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną oraz ustala obowiązki informacyjne dostawcy usług;

2.8.4. The Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 (Rozporządzenie dotyczące nieuczciwych klauzul w umowach konsumenckich z 1999 roku) – określa zasady dotyczące oceny uczciwości klauzul umownych zawartych w umowach z konsumentami;

2.8.5. The Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)- ma na celu utrzymanie bezpieczeństwa danych  podczas przetwarzania płatności kartami kredytowymi, debetowymi oraz podczas płatności online, oraz zmniejszenie ryzyka oszustwa.

2.8.6. The Equality Act 2010 (“EQA”)- zapewnia wszystkim Użytkownikom jednakowe warunki korzystania z witryny;

3. GIEŁDA ZLECEŃ

3.1. Definicja i Cel Giełdy Zleceń

3.1.1. Giełda Zleceń to dedykowana sekcja na Platformie, gdzie klienci mogą publikować ogłoszenia dotyczące zleceń na wykonanie określonych prac lub usług, a zarejestrowani Fachowcy mogą na nie odpowiadać, oferując swoje usługi;

3.2. Publikowanie Zleceń

3.2.1. Procedura Publikacji: Klienci mogą dodawać zlecenia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na Platformie, określającego szczegóły zlecenia, takie jak rodzaj usługi, termin realizacji, budżet oraz inne istotne informacje;

3.2.2. Odpowiedzialność za Treść: Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość, kompletność i legalność informacji zawartych w zleceniu;

3.3. Odpowiadanie na Zlecenia

3.3.1. Składanie Ofert: Fachowcy mogą odpowiadać na zlecenia, składając oferty za pośrednictwem Platformy. Oferty powinny zawierać cenę, termin realizacji oraz inne szczegóły związane z wykonaniem zlecenia;

3.3.2. Wybór Oferty: Klient ma prawo przeglądać i porównywać oferty od Fachowców, a następnie wybrać najodpowiedniejszą ofertę zgodnie ze swoimi preferencjami;

3.4. Zasady Komunikacji

3.4.1. Formy Komunikacji: Zarówno klienci, jak i Fachowcy mogą korzystać z narzędzi komunikacyjnych dostarczonych przez Platformę do negocjacji warunków, ustalenia szczegółów zlecenia oraz omówienia wszelkich aspektów współpracy;

3.5. Odpowiedzialność i Ochrona

3.5.1. Bezpieczeństwo Transakcji: Platforma stara się zapewnić bezpieczeństwo transakcji i komunikacji na Giełdzie Zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści zleceń, jakość usług świadczonych przez Fachowców ani za rozliczenia finansowe między stronami;

3.5.2. Reklamacje i Spory: W przypadku sporów lub reklamacji wynikających z realizacji zlecenia, strony są zobowiązane do rozwiązywania ich samodzielnie. Platforma może udzielić wsparcia w mediacji, ale nie ponosi odpowiedzialności za wynik tych działań;

3.6. Zmiany i Anulowania Zleceń

3.6.1. Procedura Zmiany lub Anulowania: Klient może dokonywać zmian lub anulować zlecenie przed akceptacją oferty przez Fachowca. Po akceptacji zmiany są możliwe tylko za porozumieniem obu stron;

3.7. Transparentność i Rzetelność

3.7.1. Uczciwość w Postępowaniu: Oczekuje się, że zarówno klienci, jak i Fachowcy będą postępować uczciwie, transparentnie i z poszanowaniem zasad Platformy przy korzystaniu z Giełdy Zleceń;

4. OPŁATY I PŁATNOŚCI

4.1. Ogólne Zasady

4.1.1. Bezpłatne użytkowanie dla Klientów: Korzystanie z Platformy przez klientów jest bezpłatne. Klienci nie ponoszą opłat za rejestrację, przeszukiwanie bazy Fachowców, czy publikowanie zleceń;

4.1.2. Opłaty dla Fachowców: Fachowcy, w zależności od wybranego rodzaju konta, mogą być zobowiązani do uiszczenia opłat abonamentowych. Różne poziomy kont oferują różne funkcje i korzyści;

4.2. Rodzaje Kont i Opłaty Abonamentowe

4.2.1. Konto Darmowe: Oferuje podstawowe funkcje bez opłat abonamentowych;

4.2.2. Konto Standard: Oferuje rozszerzone funkcje za miesięczną opłatą abonamentową w wysokości £19.00 + VAT, lub £190 + VAT w opcji rocznej;

4.2.3. Konto Premium: Pełny pakiet funkcji za miesięczną opłatą £34.00 + VAT, lub £340 + VAT w opcji rocznej;

4.2.4. Konto Premium Plus: Pełny pakiet funkcji Premium z dodatkowym dostępem do Platformy www.yourtrader.co.uk , za miesięczną opłatą £40.00 + VAT, lub £400 + VAT w opcji rocznej;

4.3. Opłata za Lead

4.3.1. Definicja Leadu: Lead to potencjalny klient, który skontaktował się z Fachowcem za pośrednictwem Platformy;

4.3.2. Opłaty za Lead: Fachowcy ponoszą opłatę za lead, zależnie od typu konta:

   • Konto Darmowe: £2.50 + VAT za lead;
   • Konto Standard: £2.00 + VAT za lead;
   • Konto Premium: £1.50 + VAT za lead;
   • Konto Premium Plus: £0.00 za lead;

4.3.3. Opłaty za Lead pobierane są tylko za pierwszy kontakt klienta z Fachowcem;

4.3.3.1. Fachowiec otrzyma raz w miesiącu odpowiednie rozliczenie w formie Billingu;

4.3.3.2. Należna kwota zostanie automatycznie pobrana z zarejestrowanej karty płatniczej Fachowca;

4.3.3.3. Konto Darmowe – Fachowiec zobowiązuje się do uiszczenia stosownej kwoty w terminie do 7 dni od daty otrzymania stosownego Billingu;

4.4 Zarządzanie Płatnościami

4.4.1. Informacje o Płatnościach: Płatności abonamentowe będą pobierane automatycznie z karty płatniczej zarejestrowanej przez Fachowca za pośrednictwem Platformy Stripe;

4.4.1.1. Serwis nie pobiera, nie przetrzymuje oraz nie przetwarza danych z kart płatniczych Fachowców. Dane te pobierane są przez Platformę Stripe. Polityka prywatności firmy Stripe dostępna jest na stronie https://stripe.com/en-gb 

4.4.2. Brak Płatności: W przypadku braku środków na karcie, Serwis podejmie kolejne próby pobrania opłaty. Niepowodzenie w uiszczeniu opłat może skutkować przekształceniem konta płatnego w darmowe;

4.5. Anulowanie i Zwroty

4.5.1. Zrezygnowanie z Abonamentu: Fachowcy mogą zrezygnować z abonamentu, informując o tym Serwis z odpowiednim wyprzedzeniem;

4.5.2. Zwroty: W przypadku błędnych lub podejrzanych płatności, Fachowiec może zgłosić to Serwisowi. Pobrane niesłusznie środki zostaną zwrócone na kartę Fachowca;

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

5.1. Zasady Ochrony Danych

5.1.1. Platforma Znany Fachowiec przestrzega przepisów The Data Protection Act 2018 oraz The General Data Protection Regulation (GDPR) w celu ochrony prywatności i danych osobowych Użytkowników;

5.1.2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Platformę i zgodnie z wyrażoną zgodą Użytkownika;

5.2. Cel Przetwarzania Danych

5.2.1. Dane osobowe Użytkowników są wykorzystywane do celów rejestracji, zarządzania kontem, umożliwienia komunikacji, świadczenia usług oraz celów marketingowych, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę;

5.2.2. Platforma może również używać danych osobowych w celach statystycznych i analitycznych, z zachowaniem anonimowości informacji;

5.3. Udostępnianie i Przekazywanie Danych

5.3.1. Dane osobowe Użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, chyba że wymaga tego prawo lub jest to niezbędne do wykonania usług;

5.3.2. Przekazanie danych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami ochrony danych;

5.4. Prawa Użytkowników

5.4.1. Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5.4.2. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

5.5. Bezpieczeństwo Danych

5.5.1. Platforma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem;

5.6. Przechowywanie Danych

5.6.1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub przez okres wymagany przez prawo;

5.6.2. Po zakończeniu okresu przechowywania dane są bezpiecznie usuwane lub anonimizowane;

5.7. Zmiany w Polityce Ochrony Danych

5.7.1. Platforma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce ochrony danych osobowych. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach poprzez aktualizacje na stronie Platformy lub drogą e-mail;

6. PRAWA AUTORSKIE I WARTOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1. Ochrona Praw Autorskich

6.1.1. Zakres Ochrony: Wszystkie treści umieszczane na Platformie, w tym teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy, klipy audio i video, są chronione prawem autorskim, prawami własności intelektualnej oraz innymi odpowiednimi przepisami prawnymi. Wszelkie prawa do tych materiałów są zastrzeżone;

6.1.2. Zakaz Naruszania Praw: Użytkownicy zobowiązują się do niekopiowania, niepowielania, niepublikowania, niemodyfikowania i nierozpowszechniania żadnych materiałów chronionych prawem autorskim bez uprzedniej zgody ich właściciela. Obejmuje to również materiały udostępnione przez innych Użytkowników Platformy;

6.2. Ochrona Własności Intelektualnej

6.2.1. Znaki Towarowe i Funkcjonalność: Nazwa Platformy, jej logo oraz wszelkie inne znaki rozpoznawcze w tym również zastosowane rozwiązania systemowe używane na Platformie są chronione prawem i należą do właściciela Platformy lub ich licencjodawców. Ich użycie bez uprzedniej zgody jest zabronione;

6.2.2. Własność Intelektualna Użytkowników: Użytkownicy są odpowiedzialni za zapewnienie, że treści, które publikują na Platformie, nie naruszają praw autorskich, praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich. Użytkownik gwarantuje, że posiada wszelkie niezbędne prawa lub zgody do publikacji treści na Platformie;

6.3. Użycie Treści Platformy

6.3.1. Ograniczenia w Użyciu: Treści dostępne na Platformie mogą być wykorzystywane przez Użytkowników wyłącznie w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz w sposób zgodny z funkcjonalnością i celami Platformy. Jakiekolwiek inne użycie treści wymaga uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw;

6.3.2. Niedozwolone Praktyki: Jest zabronione wykorzystywanie treści Platformy w celach komercyjnych, reklamowych lub w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wprowadzić w błąd co do pochodzenia tych treści, uszkodzić reputację Platformy, jej Użytkowników lub właściciela praw;

6.4. Odpowiedzialność i Sankcje

6.4.1. Odpowiedzialność Użytkowników: Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw autorskich, praw własności intelektualnej oraz innych praw osób trzecich. Platforma zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań w przypadku naruszeń, w tym usunięcia treści, zawieszenia dostępu do Platformy lub dochodzenia roszczeń na drodze prawnej;

6.4.2. Zgłaszanie Naruszeń: Użytkownicy Platformy mogą zgłaszać podejrzenia naruszenia praw autorskich lub własności intelektualnej poprzez dedykowane narzędzia lub kontakt z obsługą klienta;

7. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

7.1. Wymagania Dotyczące Rejestracji

7.1.1. Pełna Zdolność do Czynności Prawnych: Rejestracja na Platformie wymaga posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych. Rejestrując się, Użytkownik potwierdza, że spełnia te kryteria;

7.1.2. Dokładność Danych: Użytkownicy zobowiązani są do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji podczas procesu rejestracji oraz ich aktualizacji w przypadku zmian;

7.1.3. Połączenie z siecią internet;

7.1.4. Posiadanie odpowiednich urządzeń pozwalających na swobodne i bezproblemowe korzystanie z zasobów sieci internetowej;

7.1.5. Korzystanie z przeglądarki internetowej, zaktualizowane do najnowszej wersji;

7.1.6. Celem dokonania rejestracji lub logowania w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

7.1.7. Do korzystania z wybranych usług oferowanych przez Serwis może być konieczne posiadanie przez Użytkownika aktywnego numeru telefonu komórkowego;

7.2. Zasady Publikowania Treści

7.2.1. Zakaz Publikowania Nielegalnych Treści: Użytkownicy nie mogą publikować treści o charakterze bezprawnym, wzywających do nienawiści, zawierających materiały pornograficzne, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, wulgarnych, obraźliwych lub innych treści zabronionych przez prawo;

7.2.2. Odpowiedzialność za Treści: Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, które publikuje na Platformie, w tym za ich prawdziwość, rzetelność i zgodność z prawem;

7..2.3. Publikowanie jakichkolwiek danych kontaktowych Użytkownika/ów na łamach Platformy bez względu na miejsce publikacji poza danymi niezbędnymi do procesu rejestracji Użytkownika jest rażącym naruszeniem Regulaminu i skutkować będzie natychmiastowym zawieszeniem konta Użytkownika;

7.3. Ochrona Danych Osobowych

7.3.1. Poufność i Ochrona Danych: Platforma zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującym prawem i polityką prywatności Platformy;

7.4. Zabronione Działania

7.4.1. Naruszenie Praw Innych Użytkowników: Użytkownikom zabrania się działań naruszających prawa innych Użytkowników, w tym naruszenia prywatności, kradzieży danych lub wykorzystywania informacji Użytkowników w celach niezgodnych z przeznaczeniem Platformy;

7.4.2. Manipulacja i Oszustwa: Zabrania się wszelkich form oszustw, manipulacji czy działania na szkodę innych Użytkowników lub Platformy;

7.5. Wykorzystanie Platformy

7.5.1. Korzystanie zgodnie z Przeznaczeniem: Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem;

7.5.2. Zakaz Wykorzystania Komercyjnego: Bez wyraźnej zgody, Użytkownicy nie mogą wykorzystywać Platformy do celów komercyjnych poza zakresem dozwolonym przez Regulamin i funkcjonalność Platformy;

7.6. Ograniczenie Dostępu i Sankcje

7.6.1. Prawo do Ograniczenia Dostępu: Platforma zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu Użytkownika do Platformy w przypadku naruszenia Regulaminu, praw innych Użytkowników lub przepisów prawa;

7.6.2. Sankcje za Naruszenia: W przypadku stwierdzenia naruszeń Regulaminu, Platforma może podjąć odpowiednie kroki, w tym usunięcie treści, tymczasowe lub stałe zablokowanie konta, lub inne środki dyscyplinarne;

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Zmiany w Regulaminie

8.1.1. Prawo do Zmian: Platforma Znany Fachowiec zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie. Zmiany te mogą dotyczyć wszystkich aspektów działalności Platformy, w tym opłat, zasad korzystania z usług, czy ochrony danych osobowych;

8.1.2. Informowanie o Zmianach: Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez odpowiednie powiadomienia na Platformie lub za pośrednictwem e-maila. Zaleca się regularne sprawdzanie warunków korzystania z usług;

8.2. Wyłączenie Odpowiedzialności

8.2.1. Ograniczenia Odpowiedzialności: Platforma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z usług Platformy, w tym za utracone korzyści, szkody na danych czy urządzeniach Użytkownika;

8.2.2. Odpowiedzialność za Treści Użytkowników: Platforma nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników, w tym za ich prawdziwość, rzetelność czy legalność;

8.3. Prawo i Jurysdykcja

8.3.1. Prawo Właściwe: Na wszelkie stosunki prawne wynikające z korzystania z Platformy zastosowanie mają przepisy prawa Wielkiej Brytanii;

8.3.2. Rozstrzyganie Sporów: Wszelkie spory wynikające z korzystania z usług Platformy podlegają jurysdykcji brytyjskich sądów;

8.4. Postanowienia Dodatkowe

8.4.1. Integralność Regulaminu: Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Platformą Znany Fachowiec i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia czy porozumienia;

8.4.2. Autonomia Postanowień: Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub staje się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

8.4.3. Pojęcia zdefiniowane w Regulaminie mogą występować w Serwisie pod innymi nazwami, co nie wyłącza stosowania w stosunku do nich postanowień niniejszego Regulaminu;

8.4.4. Platforma zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania świadczenia usług w ramach Serwisu, w tym usług objętych pakietami płatnymi, w związku z rozbudową, naprawami, pracami konserwatorskimi lub testami dotyczącymi działalności Platformy. Serwis nie ponosi z tytułu takich przerw żadnej odpowiedzialności prawnej, w tym finansowej wobec Użytkowników Serwisu;

8.5. Kontakt

8.5.1. Formularz Kontaktowy: Wszelkie zapytania, uwagi czy zgłoszenia dotyczące Regulaminu lub usług Platformy można kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Platformie pod adresem: 

www.znanyfachowiec.co.uk/kontakt/